III вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН с печат от 01.12.1965 г. Съдържа кратка обосновка на опазването на природата от гледна точка на "плановото стопанство при социалистическия обществен строй" и разделите:

I. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
1. Видове природни богатства
2. Опазване на земята
3. Защита на водите
4. Опазване на атмосферния въздух
5. Полезни изкопаеми
6. Опазването на горите и зелените насаждения в и около населените места
7. Опазване на естествената растителност
8. Опазване на естествения пейзаж
9. Опазване на животинския свят
10. Планиране на ползуването на природните богатства

II. ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ ОБЕКТИ
11. Цел на защитата
12. Видове
13. Обявяване на защитените природни обекти
14. Собственост и владение върху защитените природни обекти
15. Регистри на защитените природни обекти
16. Стопанисване и опазване на защитените природни обекти
17. Издирване и проучване
18. Задължения на собствениците;
19. Степени на значимост - световно, национално и местно ниво
20. Разрешения за строителство и инфраструктура

III. ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАЩИТА НА РОДНАТА ПРИРОДА В БЪЛГАРИЯ
21. Комитет по горите и горската промишленост (КГГП) при МС
22. Председател на Комитета по горите и горската промишленост
23. Национален съвет по защита на родната природа при Комитета като съвещателен орган към Правителството
24. Състав на Националния съвет и утвърждаване от МС по предложение на председателя на КГГП
25. Председателят на КТТП оглавява Националния съвет
26. Мандат на НС от 5 г.
27. Правилник за НС
28. Отдел по защита на родната природа към КГГП
29. Окръжни и общински народни съвети (ОНС), Ощръжни управления по горите, горски стопанства, БТС
30. Окръжни комисии по защита на родната природа към ОНС
31. Окръжен пълномощник към ОНС

IV. РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ОПАЗВАНЕ НА РОДНАТА ПРИРОДА
32. Обществен дълг на гражданите
33. БТС
34. Комисия по защита на родната природа към ЦС на БТС
35. Разширяване на обществената база - отряди "Природозащитници" към туристическите дружества и "Зелени патрули" към училищата

V. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА РАБОТА И ПРОБЛЕМАТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
36. Изгражда се Научно-изследователски институт по защита на природата и нейните ресурси към БАН
37. Съгласуване на работата под ръководството на Института към БАН с: други институти на БАН, университети и ведомствени научни институти
38. Научни бази на Института по защита на природата при БАН в курорти и защитени природни обекти
39. Научни трудове в годишниците на БАН

VI. ПРОПАГАНДИРАНЕ НА ИДЕЯТА ЗА ЗАЩИТА НА РОДНАТА ПРИРОДА
41. Медии, изложби, походи и други мероприятия
42. Месечно списание "Природа и Родина" към Националния съвет по защита на родната природа към КГГП

VIII. НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ