Годишен финансов отчет на "Въжени линии" ЕАД от 31.12.2007г. Отчита се, че "дружеството успява да осигури елементарна финансова издръжка, без да има възможност да се възстановява" и "получените средства за извършената работа винаги са били по-малко от направените разходи". Документът включва следната информация:

  • Одиторски доклад
  • Годишен финансов отчет за 2007 г.
  • Отчет за приходите и разходите
  • Счетоводен баланс
  • Отчет за собствения капитал
  • Отчет за паричните потоци
  • Приложения към годишния финансов отчет - графики и други.