С писмо изх.06086/22.06.1966г. на КГГП до акад. Г. Паспалев - председател на КСП е изпратена за мнение Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините, изготвена от Кирил Попов - началник отдел "Лов и природно дело" и Добри Добрев - началник отдел "Залесяване и борба с ерозията"