Доклад с геодезични замервания на фирма Топ-Гео по възлагане на МОСВ от 2011 г.