Доклад относно състоянието на резерватите в България, изнесен от Георги Пенев - Началник отдел "Учебни заведдения и научно-изследователско дело" при Управление на горите на съвещание на колегиума на управлението на 31.05.1955г.
След приемането на 1171-во постановление на МС от 24.09.1951г. народните паркове са прехвърлени в категорията "курортни гори" и впоследствие към съответните народни съвети, а сторическите местности - към Съвета за паметници на културата към Министерството на културата.
Докладът разглежда състоянието на останалите резервати - 10 природни паметници и 40 горски резервата.
Излагат се съображения за уедряване и прехвърляне от едната категория в другата.