Доклад, приложен към писмо на МЗДИ с изх. № 18946, на проф. В. Г. Радев и В. Г. Арнаудов до Настоятелството на СЗРП по въпроса с Побитите намъни, Варненско. В изложението те аргументират необходимостта от обявяването на каменните стълбове и скални образувания в местностите Побити камъни (Дикили таш), Курт гечит и др. за природни паметници, като прилагат и скица на местностите.