Чернова на писмо до Министерството на вътрешните работи и народното здраве, в  което са дадени сведения за състава на настоятелството на управителния комитет и контролната комисия на  СЗРП. Писмото е направено на пишеща машина и са нанесени корекции с черно мастило. Черновата е подписана от д-р Ст. Петков и Сл. Лазаров Ташев.

Състав на настоятелството на управителния комитет:

1. Председател: проф. д-р Ст. Петков Павликянов, пенсионер, София,  ул. "Цар Аспарух" № 38

2. и 3. Подпредседатели: д-р Иван Йосивов Буреш, директор на царските научни музеи, двореца София

                                          Славчо Лазаров Ташев, н-к Бюро по залесяването, София,  ул. "Орлово гнездо" № 3

4. За секретар: подпредседателя - Славчо Лазаров Ташев

5. Касиер: Кирил Тодоров Кузев,  пенсионер, София,  ул. "Априлов" № 15

Състав на  контролната комисия:

1. Д-р Рачо Косев Рачев, лекар в "Руския червен кръст" ,  София,  ул. "Иван Асен II" №  II 8/9

2. Грозю Иванов Грозев, лесовъд, пенсионер,   София,  ул. "Царица Йоана" № 80