Доклад от 23.12.1938 г. на Министъра на земеделието и държавните имоти Иван Багрянов до царя и последващ указ на Борис III от 24.12.1938 г. за постановяване на Правилник за Народен парк "Витоша" и включените в него бранища. Правилникът определя:

  1. Предмет на народния парк и бранищата: А. За народния парк "Витоша"; Б. За Бистришкото бранище; В. За Торфищното бранище
  2. Забранени и позволени действия въ народния паркъ "Витоша" и намиращите се въ него бранища
  3. Режим в обществените хижи, които се намиратъ в границите на парка
  4. Управление на парка
  5. Наказателни разпореждания