Писмо изх.№2716/07.03.1934г. на Пловдивското градско общинско управление кметът Хр. Пашков изказва благодарност на проф. Ст. Петков за неговата статия във в. "Мир" от 05.03.1934г., в която изразява открито и авторитетно становище против рушенето на Джендем тепе въпреки усилията на общината да го запази и благоустрои.