С писмо изх.№14092/11.12.1961г. ГУГ отговаря на писмо изх№94/18.09.1961г. на КЗП с подробни пояснения и допълнения по всяка точка на проектоправилника на ЮНЕСКО за защита на красотата и характера на пейзажа и населените места.