В отговор на писмо от 21.01.1928г от Дружество на българските лесовъди, с писмо № LY-58/Д от 02.02.1928 г. Виенската поземлена служба потвърдава готовност да съдейтсва за формиране на дружество с природозащитна цел и организиране на природозащитата в България. Съгласно получената молба изпраща един екземпляр на валидния регионален долноавстрийски закон за опазване на природата (заедно с правилника за приложението му) и тематичния проекто-закон, който сега се разглежда от Австрийското народно събрание на национално ниво. Писмото е получено от Дружеството на българските лесовъди с вх. 0 72/14.02.1928 г.