Писмо относно обмен на информация и материали за защита на природата с Института за охрана на природата - Чехия 1964 г.

Писмо изх.№290/24.10.1964г. относно обмен на информация и материали за защита на природата с Института за охрана на природата - Чехия 1964 г.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство - ЧССР 1963 г.

Писмо изх.№370/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство и околна среда - ЧССР.

Преписка между проф. Ст.Петков и Рудолф Максимович от Прага относно обмен на публикации за защита на природата 1933 г.

Писмо от 22.02.1933г. от Рудолф Максимович от рага относно обмен на публикации за защита на природата.
Придружителна ръкописна бележка от К.К.Христов.
Ръкописна чернова на отговора на...