Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Институт за защита на природата - Холандия 1963 г.

Писмо изх.№331/31.10.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Институт за защита на природата - Холандия.