Представители на Дружеството на лесовъдите в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№9/11.12.1940г., в което Дружеството на лесовъдите уведомява, че за негови представители в СЗРП са определени инж. Йордан Загоров, Слави Лазаров Никола Пенев.