Описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия, 1965 г.

Писмо, вх. № 411-3/27.11.1965 г., относно описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия.