Становище по чл.2, ал.2 №ПД-752(1)/07.04.2020 , ПИ:66528.501.652

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод за захранване на ПИ:66528.501.652 (УПИ I-239, кв.29)"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-147(1)/05.02.2018 , ПИ:66528.501.652

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с ресторант в УПИ-I-239, кв.29 (идентичен с ПИ:66528.501.652)"