Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1304(1)/07.06.2018

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди върху покрива на съществуваща жилищна сграда, ситуирана в УПИ VII, кв.34(...