Становище по чл.2, ал.2 №5945/24.07.2015 , ПИ:66528.501.322

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на лятна кухня в ПИ:66528.501.322"