Писмо на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо изх.№191/05.06.1964г. на КЗП със заявка за получаване на материалите от VIII-мия конгрес на IUCN, състоял се в Найроби, Кения през м. септември 1963г.

Писмо на КЗП относно материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо изх.№132/20.04.1964г. до IUCN със запитване дали могат да се получат материалите от VIII-мия конгрес на IUCN, състоял се през м. септември 1963г. в Найроби, Кения

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България" и нормативни документи, изпратени до IUCN 1963 г.

Писмо изх.№267/29.07.1963г., придружаващо брошура "Защита на природата в България", копие от Устава за защита на природата и Правилника за приложението му.
Писмо вх.№284/30.08.1963г. с...

Кореспонденция относно българско участие в конгреса на IUCN в Найроби, Кения 1963 г.

Писмо изх.№7/10.01.1963г. със запитване конгреса на IUCN в Найроби, Кения, подписано от Г. Паспалев.
Писмо вх.№111/28.03.1963г. с програмата на конгреа, подписано от Хю Елиът - ген.секретар...

Кореспонденция на КЗП с фондация "Живот в дивата природа" относно Хартата за защита на дивата природа 1963 г.

Кореспонденция на КЗП с фондация "Живот в дивата природа" относно Хартата за защита на дивата природа и обмен на документи, материали и снимки.