Заповед РД-452/2008г на МОСВ за насрочване на заседание на ВЕЕС относно Изменение на ОУП на община Царево