Протокол №516 на ИАОС за изпитване на подземни води от извор Черна в ПП "Врачански Балкан",2008г