Продължение на папката с преписка за ловните и туристическите хижи. Сведения, по окръжно № 23427/1937 г., дадени от общинските лесничейства (подредени по азбучен ред: Лъджене - Сини вир) в Лъджене, Лъки, Мъглиж, Маджаре, Нова махала, Нови пазар, Преслав, с. Попово, гр. Попово, Плоски, Разград, Разлог, Сливен, Сини вир относно хижите, съществуващи в поверените им райони. В сведенията са посочени точното местонахождение; брой етажи, брой стаи; застроена площ; година на построяване; дворна площ; има ли сключен договор с някого„ има ли стаи, дадени за ползване съгласно договора; с чии средства е построена хижата.