Писмо с изх. № 76/03.12.1934 г. на Българското благотворително дружество за покровителство на животните до СЗРП, с което делегират за членове на УС на СЗРП 3 члена на своето настоятелство.