Постановление №ЗП-1169/18.03.1950г. на МГ за обявяване на дървета в землището на с.Голямо Белово, Пазарджишко за природни паметници.
Приложен списък с номер в държавния регистър на природните паметници.
Влиза в сила с обявление №1241 от 23.03.1950г.