Писмо по ЗДОИ на РИОСВ София до АПБ, относно замърсяване на водит в ПП "Врачански Балкан", 2009г