Писмо на МОСВ  по устройство на територията  без действащ ОУП на Царево, 2014г