Писмо изх.№401/8/19.08.1966г. на КЗП, в което се изказва предложение от проф. В. Цанков - завеждащ .Катедра по палеонтология при СУ за обявяване на местността около селата Езерово, Поройна и Поповица за резерват на фосилна бозайна фауна с оглед опазването и от иманяри.