Писмо вх.№11818/21.08.1945г. до МЗДИ от Народен туристически съюз относно определените негови представители в СЗРП.