Писмо изх.№47/07.02.1963г. до Китайската академия на науките с искане на информация за организацията на защитата на природата в Китай