Писмо изх.№210/27.06.1964г. с отговори на въпросите по защита на природата, поставени от Международния съюз на официалните пътнически организации (IUOTO)
Български текст на отговорите - 4 стр. и френски текст - 10 стр.