Решение с изх. № 1668/28.07.2004 на РИОСВ-Благоевград, подписано от инж. Румен Иванов, Директор, с отказ за разглеждане на жалба на Балкани срещу положителния доклад по ОВОС на МВЕЦ "Кресна 1". Мотивът за отказа е изпращане на жалбата след законовия срок. Не са разгледани аргументите на жалбата, от която е приложена само първата страница.