Чернова на писмо с изх. № 1/03.06. 1931 г., адресирано до Министерството на вътрешните работи. Съобщават какви са приходите и разходите на СЗРП за миналата година съгласно отчетите, представени на общото събрание на 25 април 1931 г. и имената на членовете на новото настоятелство на съюза: 

председател - проф. Ст. Петков
подпредседатели - д-р Ив. Буреш

                                     - д-р М. Тихов
секретар - инж. М. Русков

касиер - К. Кузев