Становище на КЗП по площоразделителен план на Черноморското крайбрежие към ОНС-Варна 1963 г.

Писмо изх.№11/15.01.1963г. до Държавния комитет по строителство и архитектура със становище на КЗП по площоразделителен план на устието на р. Камчия и край с. Кранево. КЗП не възразява на...

Становище на КЗП по проектите за благоустрояване на "Побитите камъни" и "Белоградчишките скали" 1963 г.

Писмо изх.№35/25.01.1963г. до Комитета по архитектура и благоустройство със становището на КЗП по проектите за благоустрояване на "побитите камъни" и "Белоградчишките скали", прието на заседание...

Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите на ЮНЕСКО 1963 г. - превод на български език

С писмо 48987 на Министерството на външните работи до КЗП (вх.№85/11.03.1963г) е изпратен превод на български на Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите, приета...

Становище относно обявяване за защитени на цялата територия на страната диви животни 1962 г.

С писмо изх.№141/11.04.1962г. КЗП изпраща за мнение до СУ и Зоологическия институt на БАН становищата на Министерството на земеделието и на ловнорибарския съюз по проекта на ГУГ за заповед за...

Ръкописни записки от Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Ръкописни записки от Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 06.03.1962 г.

Бележки на ГУГ по проектоправилника на Юнеско за защита красотата и характера на пейзажите и местностите 1961 г.

С писмо изх.№14092/11.12.1961г. ГУГ отговаря на писмо изх№94/18.09.1961г. на КЗП с подробни пояснения и допълнения по всяка точка на проектоправилника на ЮНЕСКО за защита на красотата и характера...

Изложение от Ал. Петров относно запазване на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 28.10.1961г. от Ал. Петров относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти...

Изложение от Н. Боев относно опазването на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 27.10.1961г. от Н. Боев относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти на...

Изложение от Л. Цветков относно опазването на типичната крайчерноморска природа 1961 г.

Изложение от 26.10.1961г. от Л. Цветков относно опазването на типичната крайчерноморска природа, застрашена от засиленото строителство. Авторът предлага КЗП да командирова комисия от специалисти...

Становище на ДСП "Рибен център" по правилника за управление и стопанисване на резервата "Сребърна" 1961 г.

Становище от 23.09.1961г. на ДСП "Рибен център" по правилника за управление и стопанисване на резервата "Сребърна". Иска се на Рибния център - гр. Рсе да се разреши риболова, развъждането и...

Страници