Слово на Сава Шиваров за откриване на изложбата по случай месеца за защита на родната природа 1963 г.

Слово на Сава Шиваров - зам. председател на Комитета по горите и горската промишленост, за откриване на изложбата по случай месеца за защита на родната природа на 22.05.1963 г.

Изложение относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването на гори от горския фонд 1963 г.

Изложение от КЗП до МС относно искането на ОНС-Ямбол за изключването и изкореняването на гори от горския фонд и превръщането им в обработваеми земеделски площи с аргументи за неободимостта от...

Становище на КЗП относно искане за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" 1963 г.

Становище на КЗП относно искане от 29.03.1963г. от ОК на БКП и ОНС - гр. Силистра за построяване на помпена станция в резервата "Сребърна" за черпене на вода за напояване.
Становището е...

Становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч 1963 г.

Писмо изх.№116/02.04.1963г. със становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч, изложено в писмо 1107/22.03.1963г.. КЗП е на мнение, че...

Становище на КЗП против практиката на представяне на крака от грабливи птици за получаване на ловен билет 1963 г.

Становище на КЗП от 16.03.1963г. против практиката на представяне на крака от грабливи птици за получаване на ловен билет, изпратено до КГГП за преустановяването и.

Изложение от Т. Мичев относно охрана и опазване на резервата "Сребърна" 1963 г.

Писмо изх.№8/15.01.1963г. с което КЗП изпраща за съдействие до КГГП Изложение от Т. Мичев - завеждащ Биологическа станция на Зоологическия институт при БАН в резервата "Сребърна" относно охрана и...

Становище на КЗП по площоразделителен план на Черноморското крайбрежие към ОНС-Варна 1963 г.

Писмо изх.№11/15.01.1963г. до Държавния комитет по строителство и архитектура със становище на КЗП по площоразделителен план на устието на р. Камчия и край с. Кранево. КЗП не възразява на...

Становище на КЗП по проектите за благоустрояване на "Побитите камъни" и "Белоградчишките скали" 1963 г.

Писмо изх.№35/25.01.1963г. до Комитета по архитектура и благоустройство със становището на КЗП по проектите за благоустрояване на "побитите камъни" и "Белоградчишките скали", прието на заседание...

Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите на ЮНЕСКО 1963 г. - превод на български език

С писмо 48987 на Министерството на външните работи до КЗП (вх.№85/11.03.1963г) е изпратен превод на български на Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите, приета...

Становище относно обявяване за защитени на цялата територия на страната диви животни 1962 г.

С писмо изх.№141/11.04.1962г. КЗП изпраща за мнение до СУ и Зоологическия институt на БАН становищата на Министерството на земеделието и на ловнорибарския съюз по проекта на ГУГ за заповед за...

Страници