Предложение на Енчо Маринов за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското езеро 1964 г.

Писмо изх.№147/27.04.1964г. на КЗП в подкрепа на предложението на Енчо Маринов - преподавател по биология в Учителския институт в гр. Бургас, за опазване колонията саблеклюни в Атанасовското...

Писмо на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки 1964 г.

Писмо изх.№34/03.02.1964г. на КЗП относно съвещание по опазването и регулирано събиране на билки, планирано от КГГП.

Писмо на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН 1964 г.

Писмо изх.№31/27.01.1964г. на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН, в което уведомява, че няма предвидени за годината научни конференции с гости от чужбина.

Писма на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София 1964 г.

Писма от 02.01. и 22.12.1964г. на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София

Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект и скица на острова от 1963 г.

Писмо изх.№383/16.12.1963г. с Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект, а определени части от него - за резервати. Приложена е и скица на острова от 1963г. и изложение на...

Писмо относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков 1963 г.

Писмо изх.№381/14.12.1963г. относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков

Писмо от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писма изх.№№№373,374,375/06.12.1963г. от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина - Югославия...

Писмо до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№378/06.12.1963г. до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство - ЧССР 1963 г.

Писмо изх.№370/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство и околна среда - ЧССР.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена по природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№№368,369/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Виктор Ржехак и Вера Броз от Института за защита на пририодата и научно изучаване на природните редкости...

Страници