Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г. между председателя Стефан Петков и Кирил Кузев.

Поздравително писмо за юбилея на географа проф. Иширков

Ръкописна чернова и копия на поздравително писмо с изх. №19/16.12.1933 г. за юбилея на географа проф. Иширков.

Искане за написване на статии за сборника на СЗРП

Чернова и две копия на покана с изх. №18/15.12.1934 г. до различни по-видни деятели от СЗРП за написване на статии в техните области за сборника на съюза по решение на редакционния комитет....

Придружително писмо към протокол със становище за опазване на държавната гора Шерба

Придружително писмо с изх. № 16/24.06.1933г. към протокол 4/19.06.1933 г. на СЗРП със становище за опазване на държавната гора Шерба

Пощенска кутия на СЗРП в Ловния дом

Чернова на писмо от СЗРП  с изх. № 11/22.06.1933г. до началника на пощенска станция с молба кореспонденцията на СЗРП да бъде получавана в сградата на Ловния дом, ул. "Белчев" № 49. 

Съдействие за изложба на Ловната организация във Варна

Писмо на СЗРП с изх. № 12/22.06.1933г. в отговор на писмо вх. №3/1933г на Ловната организация съобщава, че СЗРП е писано до всички свои членове с молба да подпомогнат изложбата на Ловната...

Молба до членовете на СЗРП за съдействие за изложба на Ловната организация във Варна

Писмо на СЗРП с изх. № 13/22.06.1933г. до всички членове на съюза ги моли да подпомогнат изложбата на Ловната организация във Варна, като се свържат директно с нея.

Отлагане от СЗРП на училищния природозащитен конкурс на американския посланик до учебната година 33/34

Писмо с изх. № 14/22.06.1933 г. на СЗРП до Американския министър Хенри Шумейкър съобщава за приемане на дарението му от 5000 лв за награди за училищен природозащитен конкурс и за отлагане на...

Благодарствено писмо на СЗРП за получено дарение от американския посланик за ученически конкурс за природозащитно есе

Благодарствено писмо с изх. №7/06.06.1933 г.  на СЗРП  до американския пълномощен министър Хенри Шумейкър за предложеното  от него с писмо от 29.05.1933г. дарение за ученически конкурс за...

Писмо от Американския посланик до Ст. Петков относно резолюция на СЗРП и награда за природозащитни есе, 1933 г.

Писмо от послството на САЩ, в което посланик Шумейкър дава висока оценка на резолюцията на събрание на СЗРП от 27.05.1933г. относно запазване дивеча и предлага награда за ученически съчинения по...

Страници