Писмо на СЗРП по повод запитване за членство от балнеоложкото дружество

Писмо с изх. № 43/15.08.1935 г. на СЗРП по повод запитване за членство от балнеоложкото дружество

Молба до министър за закупуване на екземпляри от първия сборник на СЗРП

Ръкописна чернова на писмо на СЗРП, подписано от д-р Стефан Петков, от 13.05.1935 г. с молба до министър за закупуване на 100 екземпляра от първия сборник на СЗРП.

Запитване за литература от природозащитно дружество "Роден лес" 1935 г.

С писмо изх.№31/19.03.1935г. Дружество за залесяване и разхубавяване на гр. Русе и околността и за защита на горите "Роден лес" отправя запитване до проф. Ст. Петков относно набавяне на литература...

Благодарствено писмо на Дирекция на Обновата за културната пропаганда на Ст. Петков СЗРП 1935 г.

Писмо изх.№456/07.03.1935г., с което Културната служба на дирекция на Обновата благодари на проф. Ст. Петков за изнесената по радиостанцията сказка.

Бланково писмо за предлагане на сборника за продажба от членовете на СЗРП

Бланково писмо от 10.02.1935 г. за предлагане на сборника за продажба от членовете на СЗРП.

Предлагане на сборника на СЗРП за закупуване от Министерството на народното просвещение

Заявление от СЗРП, придружено от 1 екземпляр на сборника на СЗРП, с което съюзът предлага на Министерството на народното просвещение да закупи 100 екземпляра от сборника, ако бюджетът за 1935 г го...

Запитване към членовете на СЗРП за техните делегати в съюза и представител за комисията към министерството

Писма с изх №№ 3 - 12 / 11.10.1934г. със запитване към членовете на СЗРП за информация за техните делегати в съюза и представител за комисията по защита на родната природа към Министерството на...

Искане за отчет на работата на членовете към различни комисии на СЗРП

Бланково писмо от 08.05.1934 г.  до членовете към различни комисии на СЗРП с искане за представяне на работата им пред секретаря на СЗРП инж. Д. Загоов за представянето им пред годишното общо...

Задаване на срокове за комисията за правилника за резерватите на народните паркове

Писмо от Председателя и Секретаря на СЗРП с искане към Главния инспектор в МЗДИ, отделение за горите и лова Сл. Лазаров като член на Комисията за правилника за резерватите на народните паркове да...

Чернова на писмо до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП

Чернова на писмо с изх. № 2/30.03.1934 г. до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП.

Страници