Молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП

Чернова на писмо, изх. № 35/02.12.1937 г. с молба до кмета на Столична община за финансова подкрепа за издаването на кн. 2 на сборника на СЗРП.

Молба до МЗДИ да бъдат присъединени към природния паметник Дикилиташ и местностите, описани в доклада на В. Радев и В. Арнаудов

Писмо от СЗРП, изх. № 18/25-11-1937 г. с молба до МЗДИ към природния паметник Дикилиташ да бъдат присъединени и...

Писмо с изискванията относно материалите, подготвяни за втора книга на сборника на СЗРП

Чернова на писмо с изх. №№ 22-32/25.11.1937 г. от СЗРП до председателите на Българско ботаническо дружество, природоизпитатели, Дружество на българските лесовъди, Дружество на лесовъдите академици...

Писмо на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство 1937 г.

Писмо от 12.08.1937г. на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство от 19.07.1937г. Поканата е отклонена поради липса на средства.

Поради изтичане на мандатите на представителите на определени организации, трябва да бъдат избрани нови и в СЗРП да бъдат съобщени имената, адресите, телефоните и постовете им.

Чернова на писмо с изх. №№ 14-17 до председателите на Юношеския туристически съюз, Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и природоизпитателите.Поради изтичане на мандатите на...

Молба да бъде защитена от разрушаване скалата Гарванов камък

Чернова на писмо с изх. № 12/06.07.1937 г. от СЗРП до Министерство на благоустройството. Между селата Нови хан и Лозен се прави нов път и предприемачът иска да разруши  ...

Писмо относно данните на трети представител на Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество

Чернова на писма с изх. №№ 25 и 26/04.07.1937 г. до председателите на  Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество ...

Благодарствено писмо от МЗДИ за съдействието на СЗРП при провеждане седмица на гората 1937 г.

С писмо изх.№10494/28.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност за активното участие на представителя на СЗРП в комисията по провеждане "Седмица на гората" 04-11.04.1937г.

Благодарствено писмо от МЗДИ за изнесенаот проф. Ст.Петков по радио "София" сказка 1937 г.

С писмо изх.№9732/21.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност на проф. Ст.Петков за съдействието му при провеждане на "Седмица на гората" 04-11.04.1937г. и за изнесената от него...

Благодарствено писмо от софийския клон на БТС за изнесена сказка от проф. Ст.Петков 1937 г.

Писмо изх.№81/16.04.1937г. от Българския туристически съюз. Софийския клон на БТС "Алеко Константинов"изказва най-голяма благодарност за изнесена от проф. Ст.Петков сказка на тема "Гора и туризъм...

Страници