Писмо до организациите - членки на СЗРП относно определяне на техни представители в управителния съвет 1940 г.

Писмо от 22.10.1940г., подписано от Сл. Лазаров (подпредседател), с което организациите - членки на СЗРП се приканват да определят представителите си в управителния съвет.

Писмо относно разширяването на хижа "Фонфон" 1940 г.

В отговор на запитване от Софийския районен горски инспектор настоятелството на СЗРП не възразява срещу разширяването на хижа "Фонфон" на Витоша.

Писмо до кмета на Софийска голяма община относно издаването на сборника на СЗРП 1940 г.

Писмо изх.№15/21.03.1940г. до кмета на Софийска голяма община с искане за финансова помощ за издаването на книга 3 на Сборника на съюза.

Придружително писмо към Сборник на СЗРП до министъра на вътрешните работи и народното здраве 1940 г .

Писмо изх.№13/22.02.1940г., придружаващо екземпляр от книга 2 на Сборника на СЗРП до министъра на вътрешните работи и народното здраве.

Придружително писмо към Сборник на СЗРП до цар Борис III 1940 г .

Писмо изх.№14/22.02.1940г., придружаващо екземпляр от сборника на СЗРП до цар Борис III като Върховен почетен покровител на съюза.

Поздравително писмо за избирането на Н. Стоянов за академик 1940 г.

Писмо изх.№12/14.02.194г., с което Настоятелството на СЗРП поздравява Н. Стоянов с избора му за действителен член на БАН и се изказва благодарност за произнесената Академична реч на тема "Защита...

Писмо относно представителя на МЗДИ в Управителния съвет на СЗРП 1940 г.

Писмо изх.№11/14.02.1940г. с искане Министерството да посочи представителя си в Управителния съвет на СЗРП. Изказва се желание това да е главният инспектор Никола Аджаров.

Придружително писмо към Сборник на СЗРП до организациите - членки на СЗРП 1940 г .

Писма от 14.02.1940г., придружаващи екземплярите от книга 2-ра на Сборника на СЗРП, изпратени на всички организации - членки на съюза. Напомня им се и да побързат с плащането на членския внос на...

Покана за отчет пред годишното събрание на СЗРП на член на редакционния комитет от Юношеския туристически съюз

Писмо от СЗРП до Юношеския туристически съюз с молба да бъде предадено на Н. Памукчиев като делегат в СЗРП и член на редакционния комитет на 2 книга от сборника да присъства и да се отчете на ...

Получаване на бюлетин от Международния комитет за опазване на птиците

2 бр. чернова - един ръкопис и едно печатно копие - на писмо от Стефан Петков, Председзател на СЗРП, до Леон Липенс, Секретар на Международния комитет за опазване на птиците, с понмвърждение за...

Страници