Изложение за вредите, които новите промишлени предприятия нанасят на природата 1962 г.

Кратка справка за вредите, които новите промишлени предприятия нанасят на природата с неизвестен източник. Има ръкописна резолюция за 07.03.1962 г. - датата, на която се провежда заседание на...

Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие, състояла се от 26.11 до 02.12.1961г. във връзка с изграждането на нови курортни комплекси.
Докладът съдържа конкретни...

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение на английски език

Първа световна конференция за национални паркове 1962 г. - предварително съобщение, превод на български

Първа световна конференция за национални паркове 30.06.-07.07.1962 г. Сиатъл, САЩ - предварително съобщение, превод на българки език

Изложба за защита на природата 1962 г.

Проектоплан за уреждане на изложба за защита на природата през м. септември 1962г. в София. Решение за организирането й е взето на съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа на...

Инструкция за дейността на доброволните сътрудници по опазване на природата 1962 г.

Инструкцията е изготвена въз основа на Правилника за приложение на Указа за защита на родната природа, обнародван в бр.52/1961г. на в. "Известия". Те се отнася за изграждането и задачите на групи...

Опис на резерватите, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати" 1962 г.

Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на...

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г.

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г. с номер и дата на публикуване на заповедта за всеки.

Бележки на ГУГ по проектоправилника на Юнеско за защита красотата и характера на пейзажите и местностите 1961 г.

С писмо изх.№14092/11.12.1961г. ГУГ отговаря на писмо изх№94/18.09.1961г. на КЗП с подробни пояснения и допълнения по всяка точка на проектоправилника на ЮНЕСКО за защита на красотата и характера...

Доклад на Л. Цветков за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на Л. Цветков /ст.н.с. Зоологически инститът/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г....

Страници