План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

Становище на КЗП по проектите за благоустрояване на "Побитите камъни" и "Белоградчишките скали" 1963 г.

Писмо изх.№35/25.01.1963г. до Комитета по архитектура и благоустройство със становището на КЗП по проектите за благоустрояване на "побитите камъни" и "Белоградчишките скали", прието на заседание...

Информация за мероприятията на КЗП [1962 г.]

Чернова на доклад - информация за мероприятията на КЗП. Документът не е датиран. Вероятно сведението е изготвено в края на 1962 г или началото на 1963 г. Упоменато е, че е изработен списък на...

Докладна записка за състоянието на природната защита в НРБ 1962 г.

Докладна записка за състоянието на природната защита в НРБ към 20.12.1962г., съставена от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП при БАН.

Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите на ЮНЕСКО 1963 г. - превод на български език

С писмо 48987 на Министерството на външните работи до КЗП (вх.№85/11.03.1963г) е изпратен превод на български на Рекомендация за опазване красотата и характера на пейзажите и местностите, приета...

Заповед №2079 на ГУГ за обявяване на държавната гора в м. Конски дол за резерват .1962 г.

Заповед №2079 на ГУГ за обявяване на държавната гора в м. Конски дол за резерват, публикувана във в. "Известия" бр.71/04.09.1962г.

Заповед на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г.

Заповед №1959 на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г., публикувана във в. "Известия" бр.63/07.08.1962г. Подписана е от председателя на ГУГ Мако Даков.

Становище относно обявяване за защитени на цялата територия на страната диви животни 1962 г.

С писмо изх.№141/11.04.1962г. КЗП изпраща за мнение до СУ и Зоологическия институt на БАН становищата на Министерството на земеделието и на ловнорибарския съюз по проекта на ГУГ за заповед за...

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Дневен ред на заседание на Националния съвет за защита на родната природа от 06,07.03.1962 г.

Ръкописни записки от Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 1962 г.

Ръкописни записки от Съвещанието на Националния съвет за защита на родната природа 06.03.1962 г.

Страници