Образец на сведение за защитен природен обект 1963 г.

Образец на сведение за защитен природен обект, по който да се изпрати информация от всички окръжни управления на горите, изготвен от Комитета по горите през 1963 г.

Докладна записка относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването на гори от горския фонд 1963 г.

Докладна записка относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването и изкореняването на гори от горския фонд и превръщането им в селскостопански земи в Ямболски и Варненски окръг след...

Тематичен план за издателската дейност на БАН през 1964 г.

Тематичен план за издателската дейност на БАН през 1964г., утвърден на заседание на Президиума на БАН - Протокол №3 т.1/1963г.

Заповед №3074 на КГГП за обявяване Вихренския дял на Пирин за народен парк 1963 г.

Заповед №3074 на КГГП за обявяване Вихренския дял на Пирин за народен парк, публикувана в "Държавен вестник" бр.43/04.06.1963 г.

Заповед №3060 на КГГП за обявяване държавната гора в м. Стенето за резерват 1963 г.

Заповед №3060 на КГГП за обявяване държавната гора в м. Стенето за резерват. Обнародвана е в "Държавен вестник" бр,40/21.05.1963г.

Слово на Сава Шиваров за откриване на изложбата по случай месеца за защита на родната природа 1963 г.

Слово на Сава Шиваров - зам. председател на Комитета по горите и горската промишленост, за откриване на изложбата по случай месеца за защита на родната природа на 22.05.1963 г.

Изложение относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването на гори от горския фонд 1963 г.

Изложение от КЗП до МС относно искането на ОНС-Ямбол за изключването и изкореняването на гори от горския фонд и превръщането им в обработваеми земеделски площи с аргументи за неободимостта от...

Становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч 1963 г.

Писмо изх.№116/02.04.1963г. със становище на КЗП по искане от НЛРС за разрешение използването на бухали за борба с вреден пернат дивеч, изложено в писмо 1107/22.03.1963г.. КЗП е на мнение, че...

Становище на КЗП против практиката на представяне на крака от грабливи птици за получаване на ловен билет 1963 г.

Становище на КЗП от 16.03.1963г. против практиката на представяне на крака от грабливи птици за получаване на ловен билет, изпратено до КГГП за преустановяването и.

План за работата по ръководство на научно-изследователската дейност на Отделението за биологични науки при БАН 1963 г.

План за работата по ръководство на научно-изследователската на Отделението за биологични науки при БАН през 1963 г. За месц Юни е предвиден доклад на чл.кор. Г. Паспалев за координиране на...

Страници