Доклад относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси 1966 г.

Доклад до председателя на Министерския съвет относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси, подписан от председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов, председателя на АСН...

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1966 г.

Комитет по горите и горската промишленост, КЗП при БАН, Български туристически съюз, Народния ловно рибарски съюз и народния парк "Витоша" организират и координират провеждането на месеца за...

Изложение от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков по основните проблеми на защитата на родната природа

Изложение "Защита на родната ни природа - основни проблеми" от проф. Г. Паспалев и инж. М. Тошков . Предполагаема дата - началото на 1966г. След като описват състоянието на природните източници,...

Изложение от Д. Пеев на тема "Животни, които са на изчезване"

Изложение от Д. Пеев на тема "Животни, които са на изчезване" и необходимостта от приемане на Закон за защита на природата

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата 1964 г. - английски текст

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата - английски текст. Въпросника е изготвен от Комитета на експертите по опазване на природата и актуализиран през март 1964г.

Предложения за редакция на I вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН, 1965 г.

Бележки с дата 18.11.1965 от Николай Боев, бивш секретар на СЗРП и настоящ член на КЗП към БАН, върху I вариант на проекта на Закон за защита на родната природа, разглеждан на 16.11.1965 г.

Ръкописни предложения за редакция на I вариант на проект на Закон за защита на родната природа на КЗП към БАН, 1965 г.

Ръкописни бележки с дата 18.11.1965 от Алекси Петров, секретар на КЗП към БАН, върху I вариант на проекта на Закон за защита на родната природа, разглеждан на 16.11.1965 г.

Доклад от Кр. Тулешков и П. Петров пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Значението на врановите птици за народното стопанство", изнесен от проф. д-р Кр. Тулешков и ст.н.с. инж. П. Петров на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Доклад от Б. Калчишков пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Досегашни резултати от унищожаването на грабливите и врановите птици", изнесен от инж. Б. Калчишков - отдел Лов и ловно стопанство при КГГП към МС", на симпозиума "Грабливите птици...

Доклад от С. Симеонов пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Храната на нощните грабливи птици", изнесен от Симеон Симеонов - ст. асистент при Биологическия факултет на СУ на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Страници