Искане за президентско вето върху ЗИД на ЗУТ поради противоречие с Орхус и Конституцията, 2012

Писмо на коалиция "За да остане природа", подписано от председателя на "Зелени Балкани" Тома Белев, от 25.10.2012 в отговор на президентско писмо № 92-00-805/25.10.2012 със становище  за...

Становище на МРРБ за законовия статут на ски пистите, 2004

Становище на МРРБ с изх. № 92-00-842/06.10.2004 г. за статута на ски пистите според Закона за устройство на територията ,подписано от зам.-министър Савин Ковачев и адресирано до Националното...

Обяснителна записка за народен парк - музей "Шипка"

Обяснителна записка за народен парк - музей "Шипка" от инж. Г. Александров - гл.лесничей Казанлък при изготвяне справка за промените в горския фонд от 1948г. го 1992г.

Чернова на становище на КЗП по проектотарифата за обезщетение за увредени защитениприродни обекти

Чернова на становище на КЗП по проектотарифата за обезщетение за увредени защитениприродни обекти

Изложение относно необходимост от научен персонал за КЗП

Изложение относно необходимост от научен персонал за КЗП, обосновано с новите задачи пред КЗП след публикуването на новия Закон за защита на природата ДВ бр.47 от 16.05.1967г,

Обосновка на искане за увеличаване бюджета на КЗП за 1968 г.

Обосновка на искане за увеличаване бюджета на КЗП за 1968 г.

Изложение относно опазването на дивеча и рибата 1967 г.

Изложение относно опазването на дивеча и рибата от членовете на Ловно-рибарския съюз по повод м. Май - месец за защита на дивеча и рибата. Отчита се добрата работа в много от окръзите на страната...

Извлечение от академичното слово на акад. М.В. Келдиш 1966 г.

Извлечение от академичното слово на акад. М.В. Келдиш, произнесено на 05.10.1966 г. при избирането му за почетен чуждестранен член на БАН. Акад. Келдиш подчертава важността от изследване влиянието...

Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване на езерата в Пирин 1966 г.

Обяснителна записка по Перспективния план за зарибяване и опазване на местната пъстърва в пиринските езера 1966 г.

Изложение от Д. Пеев на тема "Животни, които са на изчезване"

Изложение от Д. Пеев на тема "Животни, които са на изчезване" и необходимостта от приемане на Закон за защита на природата

Страници