Запитване и отговор по ЗДОИ от МИЕТ за наличието на категоризирани писти в Рила, Пирин и Витоша, 2012 г.

Запитване по ЗДОИ от Тома Белев, Председател на УС на АПБ от 03.02.2012 г. и отговор по ЗДОИ от Владимир Туджаров, секретар на МИЕТ от 20.02.2012 г. за наличието на категоризирани писти в Рила,...

Таблица, отразяваща бюджета на КЗП за периода 1957-1969 г.

Таблица, отразяваща бюджета на КЗП за периода 1957-1969 г. Направена е на гърба на титулната страница на канцеларска папка. Документът не е датиран.

Предложени за награждаване със значки 1969 г.

Списък на предложени за награждаване със значки за проявена активна дейност по защита на природата през 1969г.

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата 1964 г. - английски текст

Въпроси на Съвета на Европа относно защитата на природата - английски текст. Въпросника е изготвен от Комитета на експертите по опазване на природата и актуализиран през март 1964г.

Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г.

Списък на животните, получени в Софийската зоологическа градина от разни лица в страната през 1963г., представен на съвещание за начина на снабдяване на градината със защитени птици и животни...

Списък на резерватите в България към 15.05.1964г.

Списък на резерватите в България към 15.05.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи 01.05.1964г.

Списък на защитените природни обекти в България по окръзи към 01.05.1964г. Представлява актуализиран и допълнен вариант на списъка от 23.03.1964г. съставен също от Н. Виходцевски. Защитените...

Списък на българските пещери и пропасти, откъдето е събран зоологически материал през 1963г.

Списък на българските пещери и пропасти, откъдето е събран зоологически материал през 1963г., изготвен от В. Георгиев на 27.04.1964г.

Опис на резерватите, предложени за вписване в Листа на националните паркове и аналогични резервати" 1962 г.

Опис на резерватите в България, изготвен по критериите от меморандума на Международния съюз за защита на природата от 28.06.1961г.
Меморандумът е изготвен от Международния съюз за защита на...

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г.

Списък на обектите, обявени за природозащитени през 1961 г. с номер и дата на публикуване на заповедта за всеки.

Страници