Писмо на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство 1937 г.

Писмо от 12.08.1937г. на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство от 19.07.1937г. Поканата е отклонена поради липса на средства.

Поради изтичане на мандатите на представителите на определени организации, трябва да бъдат избрани нови и в СЗРП да бъдат съобщени имената, адресите, телефоните и постовете им.

Чернова на писмо с изх. №№ 14-17 до председателите на Юношеския туристически съюз, Българското пещерно дружество, Българския рибарски съюз и природоизпитателите.Поради изтичане на мандатите на...

Молба да бъде защитена от разрушаване скалата Гарванов камък

Чернова на писмо с изх. № 12/06.07.1937 г. от СЗРП до Министерство на благоустройството. Между селата Нови хан и Лозен се прави нов път и предприемачът иска да разруши  ...

Писмо относно данните на трети представител на Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество

Чернова на писма с изх. №№ 25 и 26/04.07.1937 г. до председателите на  Дружеството на българските лесовъди и Българското геологическо дружество ...

Положително становище на управителния съвет на СЗРП относно обявяването на местността [Вола] за защитена местност

Чернова на писмо с изх. № 43/30.12.1937 г. до МЗДИ, отделение за горите, лова и риболова. В отговор на тяхно писмо с изх. № 27158, управителният съвет на СЗРП известява положителното си становище...

Поздравление за 60-годишнината на проф. Рафаил Попов 1936 г.

От името на СЗРП и Българското природоизпитателно дружество проф. Ст. Петков поздравява доц. Рафаил Попов - Директор на Народния археологически музей по повод навършване на 60-годишна възраст.

Писмо до Кмета на Аксаковското общинско управление относно Побитите камъни 1936 г. - чернова

Чернова на писмо от Ст. Петков в отговор на писмо №5557/10.09.1936г. от кмета на Аксаково.
Изказва се благодарност за усилията на Аксаковския кмет за опазване на "Побитите камъни" и...

Молба до министър за закупуване на екземпляри от първия сборник на СЗРП

Ръкописна чернова на писмо на СЗРП, подписано от д-р Стефан Петков, от 13.05.1935 г. с молба до министър за закупуване на 100 екземпляра от първия сборник на СЗРП.

Чернова на писмо до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП

Чернова на писмо с изх. № 2/30.03.1934 г. до членовете с искане за заплащане на членския внос към СЗРП.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г.

Кореспонденция с уточнения по годишния балансов отчет на СЗРП към 1933 г. между председателя Стефан Петков и Кирил Кузев.

Страници