Статия от лесовъдите-академици за бели борови находища

С писмо с изх. № 16/14.12.1937 г., получено от СЗРП на 16.12.1937 г. Дружеството на лесовъдите-академици събщава, че на дружествения член Никола Пенев е възложено да напише статията "Две ценни и...

Статия на ловната организация за сборник на СЗРП

В отговор на писмо 118/25.11.1937 г. с писмо от 07.12.1937 г. и получено от СЗРП на 09.12.1937г. Ловната организация съобщава, че е възложила на своя секретар на Управителния съвет Иван Сокачев да...

Среща в Берлин на Иван Сокачев с царя-баща (Фердинанд)

Писмото е получено в СЗРП на 27.11.1937 г. В него Иван Сокачев се извинява за отсъствие на събрание на 23.11. 1937 г. и съобщава, че при пребиваването си в Берлин е имал среща с...

Писмо с изискванията относно материалите, подготвяни за втора книга на сборника на СЗРП

Чернова на писмо с изх. №№ 22-32/25.11.1937 г. от СЗРП до председателите на Българско ботаническо дружество, природоизпитатели, Дружество на българските лесовъди, Дружество на лесовъдите академици...

Представители на Българско природоизпитателно дружество в СЗРП

Уведомително писмо  от 19.10.1937 г.  Българското природоизпитателно дружество до СЗРП, получено на 21.10.1937 г., за избраните на годишно събрание на 25.03.1937 г. представители в СЗРП:

...

Представители на Юношеския туристически съюз в България в СЗРП, 1937 г.

Писмо с изх. № 204/18.10.1937г. от Юношеския туристически съюз до Председателя на СЗРП, получено на 31.12.1937 г. и подписано от избраните и за представители Секретар и Председател, в което са...

Представители на Българско пещерно дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 13/18.10.1937 г.  Българското пещерно дружество до СЗРП, изпратено в отговор на писмо № 29  и получено на 21.10.1937 г., за избраните на представители в СЗРП - проф. В...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 136/13.09.1937 г. Българското ботаническо дружество до СЗРП, получено на 15.09.1937 г., за избраните на Годишното събрание на 28.06.1937 г. представители в СЗРП - проф...

Покана за събрание на Дружеството на нисшите горски служители

Покана с изх. № 897/11.09.1937 г. от Културно-просветно благотворително дружество на нисшите горски служители до председателя на СЗРП за изпращане на представител на СЗРП за VI-то гобщо годишно...

Преписка на Русенското лесничейство за защитени обекти гора Юперска кория и ловни паркове Русе и Кубрат

Преписка от 2 писма на Русенското лесничейство до Председателя на СЗРП с адреса му във Физико-математическия факултет  относно искане на съгласие на съюза за обявяване статут на защитени обекти...

Страници