Писмо на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН 1964 г.

Писмо изх.№31/27.01.1964г. на КЗП до отдел "Връзки с чужбина" на БАН, в което уведомява, че няма предвидени за годината научни конференции с гости от чужбина.

Становище на КЗП по забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав 1964 г.

Писмо изх.№8/08.01.1964г. на КЗП относно забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав.

Писма на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София 1964 г.

Писма от 02.01. и 22.12.1964г. на КЗП за обмен на литература с ТД "Иван Вазов" - гр. София

Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект и скица на острова от 1963 г.

Писмо изх.№383/16.12.1963г. с Предложение за обявяване на о-в Персин за защитен обект, а определени части от него - за резервати. Приложена е и скица на острова от 1963г. и изложение на...

Писмо относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков 1963 г.

Писмо изх.№381/14.12.1963г. относно обмен на издания по защита на природата с института в Краков

Писмо до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№378/06.12.1963г. до Ж. Паришко с молба за съдействие за установяване на контакти с природозащитни институции в Югославия 1963 г.

Писмо от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писма изх.№№№373,374,375/06.12.1963г. от КЗП за установяване на постоянни контакти и обмяна на опит и информация с природонаучни институти в Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина - Югославия...

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство - ЧССР 1963 г.

Писмо изх.№370/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Института за културно наследство и околна среда - ЧССР.

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена по природонаучни институти в Югославия 1963 г.

Писмо изх.№№368,369/03.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Виктор Ржехак и Вера Броз от Института за защита на пририодата и научно изучаване на природните редкости...

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България", изпратена до фондация "Живот в дивата природа" 1963 г.

Придружително писмо изх.№363/02.12.1963г. към брошура "Защита на природата в България", изпратена до Ф. Волмар - генерален секретар на фондация "Живот в дивата природа".

Страници