Доклад от С. Симеонов пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Храната на нощните грабливи птици", изнесен от Симеон Симеонов - ст. асистент при Биологическия факултет на СУ на симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната...

Доклад от М. Паспалева - Антонова пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г. -

Доклад на тема "Видов състав и разпространение на дневните грабливи птици в България", изнесен от Мария Паспалева - Антонова - канд. на биол. науки, зав. Орнитилогическата централа на БАН на...

Доклад от Т. Мичев пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Върху разпространението и храната на египетския лешояд", изнесен от Т. Мичев - уредник на Биологическата станция на Зоологическия институт на БАН при резервата "Сребърна", на...

Доклад от Б. Калчишков пред симпозиума "Грабливите птици в България и нуждата от тяхната закрила" 1965 г.

Доклад на тема "Досегашни резултати от унищожаването на грабливите и врановите птици", изнесен от инж. Б. Калчишков - отдел Лов и ловно стопанство при КГГП към МС", на симпозиума "Грабливите птици...

Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините 1966 г.

С писмо изх.06086/22.06.1966г. на КГГП до акад. Г. Паспалев - председател на КСП е изпратена за мнение Докладна записка относно мероприятията по борбата с лавините, изготвена от Кирил Попов -...

Докладна записка относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването на гори от горския фонд 1963 г.

Докладна записка относно споровете за гори между ОНС и КГГП по изключването и изкореняването на гори от горския фонд и превръщането им в селскостопански земи в Ямболски и Варненски окръг след...

Докладна записка за състоянието на природната защита в НРБ 1962 г.

Докладна записка за състоянието на природната защита в НРБ към 20.12.1962г., съставена от Н. Виходцевски - административен секретар на КЗП при БАН.

Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на комисията на КЗП за инспекция на Черноморското крайбрежие, състояла се от 26.11 до 02.12.1961г. във връзка с изграждането на нови курортни комплекси.
Докладът съдържа конкретни...

Доклад на Л. Цветков за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на Л. Цветков /ст.н.с. Зоологически инститът/ за обявяване за защитени на обекти от Черноморското крайбрежие, изготвен след участието му в инспекцията на КЗП от 2.11. до 02.12.1961г....

Доклад на М. Тошков и Ал. Петров за запазване и подобряване състоянието на горите по Черноморското крайбрежие 1961 г.

Доклад на М. Тошков /ст.инж. при ГУГ/ и Ал. Петров /член на бюрото на КП/ за запазване и подобряване състоянието на горите по Черноморското крайбрежие, изготвен след участието им в инспекцията на...

Страници